Op 27 april 1937 gingen in Rhoon de eerste EHBO activiteiten van start. Men begon met een cursus basis-EHBO met meer dan 40 deelnemers. Dokter Fontein, de plaatselijke huisarts, was de stuwende kracht, bijgestaan door de heer J. van Nielen als voorzitter.

De vereniging had een bloeiend bestaan, mede door het kort na de oprichting uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Echter na de oorlog liep het ledenaantal sterk terug. In 1952 bestond de vereniging naast twee bestuursleden uit drie leden en werden er geen cursussen meer gegeven.

Na een tweetal jaren een slapend bestaan te hebben gehad, hebben dokter Fontein en de heer Van Nielen de draad weer opgepakt, hetgeen in 1954 resulteerde in de start van een nieuwe cursus basis-EHBO, waaraan 32 cursisten deelnamen. De cursus duurde toen twee winterseizoenen. In het najaar van 1955 deden 18 cursisten examen, waarvan er 16 slaagden voor het diploma. In de tussentijd was een tweede huisarts, dokter Sartorius, in Rhoon komen wonen.

Samen met dokter Fontein verzorgde dokter Sartorius de cursus, de ene week theorie en de andere week praktijk. Om continuïteit in het lesgeven en het houden van oefenavonden te waarborgen had de heer P. Rehorst sr. inmiddels zijn kaderopleiding met succes afgerond.

De diploma-uitreiking aan de geslaagden vond plaats op 17 januari 1956. Gezien de aanwezigheid op dat moment van alle betrokkenen, 2 doktoren, 4 leden en 16 gediplomeerden werd de gelegenheid te baat genomen om meer structuur in de vereniging te brengen en een kompleet bestuur werd na verkiezing geïnstalleerd. Het eerste voltallige bestuur bestond uit:

  • de heer J. van Nielen, voorzitter
  • de heer P. Rehorst sr., secretaris
  • mevrouw Boender, penningmeester
  • de heer H. Heerdt, algemeen bestuurslid
  • de heer Zevenbergen, algemeen bestuurslid

Om e.e.a. officieel te maken werd ten overstaan van de notaris op 6 maart 1956 de vereniging formeel opgericht.

In 1959 werden de heren Fontein en Sartorius als dank voor hun inzet voor de vereniging het lidmaatschap van de Vereniging Artsdocenten aangeboden. EHBO Rhoon sloot zich dat jaar aan bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van EHBO, alsmede bij de Kring Barendrecht en Omstreken.

Door de toenemende intensiteit van het verkeer en vooral op de Groene Kruisweg werd een onrustbarende stijging van verkeersongevallen in de gemeente Rhoon geconstateerd. De toenmalige gemeente Rhoon en in het bijzonder burgemeester Bos vonden dat hier een taak was weggelegd voor EHBO Rhoon. Op een aantal plaatsen in Rhoon werden hulpmiddelen gestationeerd. De gemeente gaf hiervoor een financiële bijdrage.

In 1967 werd een jubileumavond gehouden in het Hervormd Centrum met ca. 100 aanwezigen/genodigden, waaronder burgemeester Bos en de heer Leene van het hoofdbestuur. Voor zijn jarenlange inzet voor de EHBO werd aan de heer Fontein de Dr. C.B. Tilanus medaille uitgereikt. De heren Van Nielen en Rehorst ontvingen de Dr. C.B. Tilanus draagpenning voor hun inzet.

Het hoogtepunt in de historie van EHBO Rhoon was 5 april 1984. In samenwerking met de gemeente Rhoon en in het bijzonder burgemeester Temminck, werd een eigen onderkomen voor de EHBO gerealiseerd. Tot op dat moment werden de cursussen en oefenavonden gehouden in de wachtruimte van het toenmalige Groene Kruis gebouw aan de Rijsdijk. Omdat het gebruik van dit gebouw flink minder werd en in het bijzonder de zusterwoning niet meer bewoond werd, kon gestart worden een verbouwing van de zusterwoning, de garage en een nieuwe aanbouw als grote oefenruimte achter het Groene Kruisgebouw. Met financiële en fysieke ondersteuning van de gemeente werd e.e.a. gerealiseerd. De leiding van deze bouwactiviteiten was in handen van de heren Van Os en Rehorst. Zij hebben een enorme klus geklaard.

De activiteiten van de EHBO omvatten, zoals in de statuten staat vermeld: “het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, in de ruimste zin des woords.” Wij moeten hierbij denken aan het verzorgen van cursussen voor het opleiden van nieuwe gediplomeerde EHBO’ers, het houden van herhalingslessen voor gediplomeerde EHBO’ers, het zorgen van aanwezigheid bij evenementen in Rhoon, etc.

Het ledenaantal is in de loop der jaren gedaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat men vaak door werkgevers in de gelegenheid wordt gesteld om het EHBO-diploma in huis bij de werkgever te halen en geldig te houden. Toch hebben wij op dit moment ca. 40 leden. Door een goed financieel beleid en enorme vrijwillige inzet van onze leden, zijn wij een gezonde vereniging, ook mede dankzij onze donateurs en adverteerders.

In januari 2013 hebben wij afscheid moeten nemen van ons eigen onderkomen aan de Rijsdijk te Rhoon. Onze activiteiten konden wij vanaf dat moment voortzetten in het Boerderijtje aan de Dorpsdijk. Helaas was het gebruik van de ruimten in het Boerderijtje van korte duur. In april 2016 hebben wij deze locatie weer moeten verlaten in verband met de beoogde sloop van het pand.

Onze verenigingsactiviteiten kunnen wij vanaf mei 2016 houden in een mooie ruimte in de Maranathakerk aan de Kleidijk te Rhoon.

Indien u onze werkzaamheden zou willen ondersteunen, kunt u zich aanmelden als donateur en/of adverteerder. Contactgegevens vindt u op onze website.

Rhoon, september 2022
P. (Peter) Kornmann Rudi,
Voorzitter